V odvětví poskytování profesionálních služeb s vysokou přidanou hodnotou (PSO) existují čtyři kritické oblasti, které ovlivňují úspěch podnikání takovéto organizace:

 1. Zákazníci a obchodní příležitosti
 2. Řízení zdrojů a kapacitní plánování
 3. Zakázky a jejich efektivní realizace
 4. Transparentní finance a řízení Cash flow

Samozřejmě, že v každém odvětví může být více kritických faktorů úspěchu, ale tyto čtyři jsou důležité zejména pro podnikání v oblasti poskytování profesionálních služeb.

Úspěšná organizace potřebuje si trvale udržovat přehled o všech čtyřech oblastech a dbát na ně jak na úrovni operačního i strategického rozhodování. Z tohoto důvodu je naše řešení vytvořeno s integrovaným přístupem zaměřeným přesně na tyto čtyři základní oblasti úspěchu:

Na začátku každého úspěchu jsou zákazníci a jejich potřeby a požadavky, protože to vytváří základní obchodní fundament: zakázky a výnosy. Naše řešení pro organizaci prodejního úsilí firem nabízí několik důležitých funkcí, jako jsou kampaň, příležitosti a řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Nestačí jen mít dobré zaměstnance. Je přinejmenším stejně důležité tyto zdroje optimálně plánovat a dále rozvíjet jejich schopnosti. Například ti nejlepší mohou být přiřazeni na strategické projekty, nebo pracovat jako mentoři pro své mladší kolegy. V mnoha vysoce specializovaných segmentech jsou dobří specialisté vzácné zboží. Proto zde většina organizací musí rozvíjet talent svých zaměstnanců především vlastním úsilím. Zvláštní pozornost by měla být soustředěna na utilizaci (míra využití zaměstnanců): pokud organizace uspěje při zvyšování jejich průměrné utilizace pouze o 1% pak také obvykle zvýší své příjmy o 1% - ale bez zvyšování nákladů, a tedy její zisk vzroste často o 5-10%.

Poskytování služeb je založeno na realizaci zakázek (projektů) a ty během svého životního cyklu musí být zahájeny, plánovány, rozpočtovány, prováděny, jejich čas a výdaje registrovány a průběžně či na závěr fakturovány. Samozřejmě, že musí být možné kdykoliv získat komplexní pohled na aktuální stav projektu - zejména pokud jde o finance. A to navíc nejen pro jednotlivé projekty, ale také pro celé projektové portfolio, nebo typ poskytovaných služeb.

Řízení Cash flow a transparentnost nákladů jsou základem pro každou organizaci. Vytváří fundament pro většinu provozních a strategických rozhodnutí organizace. Dobrý informační systém musí být schopen podávat relevantní údaje kdykoliv a pro všechny úrovně řízení. Údaje musí být reprezentovány v různých kontextech, jako je ziskovost, utilizace, realizace a z různých úhlů pohledu, jakými jsou projekty, portfolia, organizační jednotky, zákazníci či tržní segmenty. Pro takový reporting v reálném čase jsme implementovali velmi výkonný nástroj s prvky Business Intelligence.

pso 1

 Pokud porovnáme různé projekty (zakázky), tak jsou si obvykle v základních oblastech podobné:

 dodávky projektu, jeho náklady a termíny musí být ve vzájemném souladu

 • projekty jsou rozděleny do definovaných fází jako např. začátek – iniciace – plánování - realizace - uzavření
 • projekty jsou většinou unikátní a jako takové vyžadují hodně zkušeností a realistické plánování
 • realizace projektů je často kritická, co se týče požadavků na potřebné zdroje

Jednotlivé projekty jsou však ve skutečnosti vždy velmi odlišné (neopakovatelné). Například odvětví poskytování profesionálních služeb má velmi rozdílné požadavky na informační systém, který podporují jejich úsilí, než mají jiná odvětví, protože toto odvětví je velmi závislé na lidech, znalostech a kompetencích, zatím co například v oblasti obchodu se lidé soustřeďují na zboží a logistiku a zaměření výroby je více na materiály a stroje. Navíc i uvnitř tohoto odvětví se požadavky na vhodný informační systém významně liší. Proto řešení, které bylo optimalizované pro marketingové agentury má jen velmi malé použití pro konzultační firmy, nebo dokonce pro oblast výzkum & vývoj. Nicméně jednu věc mají společnou: jednolitý integrovaný informační systém je pro společnost poskytující profesionální služby více nepostradatelný, než je tomu v jiných odvětvích.

Naše úsilí soustřeďujeme výhradně na vhodné nástroje pro řízení společností v odvětví profesionálních služeb a nabízíme speciálně optimalizované řešení pro následující typy společností:

Spoléháme se na řešení společnosti Deltek, které v současné době využívá po celém světě více jak 15.000 organizací. Deltek je tak vedoucím globálním poskytovatelem aplikací pro odvětví profesionálních služeb, které rozvíjí již více, jak 20 let v intenzivní spolupráci s nejlepšími společnostmi v oborech na které se zaměřuje.

PMDashboardCZE

Informační systém zahrnuje v jednom řešení všechny důležité funkcionality a je speciálně optimalizován pro každodenní podporu poskytování profesionálních služeb a formalizovaných pracovních postupů založených na rolích:

 • Řízení vztahů se zákazníky
 • Projektové řízení
 • Plánování zdrojů a optimalizace utilizace
 • Finanční řízení
 • Business Intelligence a reportování
 • Řízení lidský zdrojů a talent management
 • Vykazování času a drobných nákladů
 • Zvyšování ziskovosti
 • Zrychlení fakturace
 • Zlepšení Cash flow